Sayı 3 - İÇİNDEKİLER

EDİTÖRÜMÜZDEN

Değerli Okurlarımız,

Büyük bir mutlulukla dergimizin üçüncü sayısını sunuyoruz. Sağlıkla dergisi yayın hayatına Şubat ayında başlamasına rağmen, dergimize gösterilen ilgi artmıştır. Bu bağlamda alan editörlerimize, dergimize gelen yazıları inceleyen hakem kurulu üyelerimize, gönderdikleri makalelerle bilgi paylaşımına katkıda bulunan yazarlarımıza ve yoğun bir emekle çalışan dergi yayın ekibimize ve yayınları okuyarak bilgiyi uygulamaya aktaran siz değerli okurlarımıza teşekkür ederiz.

Dergimizin bu sayısının ataç bölümünde “Enfeksiyon Kontrolü” teması bulunmaktadır. Enfeksiyon hastalıkları; hastane dışında gelişen enfeksiyon hastalıkları ve hastane enfeksiyonları ya da  diğer bir ifade ile sağlık hizmetleri ile ilişkili enfeksiyonlar, olarak ikiye ayrılır. Hastane dışında gelişenlerin çoğu insanlık tarihi kadar eskidir. Antibiyotiklerin keşfi ile bu hastalıkların tedavisinde önemli adımlar atılmıştır. Fakat tüm gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde, sağlık hizmetleri ile ilişkili enfeksiyonlar neredeyse uygarlığın bir göstergesi ve hatta bedeli olarak artış göstermektedir. Organ ve doku transplantasyonu, yapay kalp kapakları, eklem ve kemik protezleri gibi cerrahi girişimler bir yandan insan yaşamını uzatır ve/veya yaşam kalitesini yükseltirken, öte yandan bu girişimlerin yol açtığı enfeksiyonlar yaşam kalitesini bozmakta ve morbidite/mortalite riskini arttırmaktadır. Hastalara uygulanan endoskopi, kateterizasyon, biopsi gibi işlemler, mekanik ventilasyon, trakeostomi gibi girişimler hem konak savunmasının ve bütünlüğünün bozulmasına hem de hastanın kendi özgün florası yerine hastane florası ile kolonize olmasına yol açmaktadır. Sağlık hizmetleri ile ilişkili enfeksiyonlar yüksek morbitide ve mortaliteye neden olmaları yanı sıra tedavi maliyetlerini de önemli ölçüde artırmalarından dolayı tüm dünya ülkelerinde olduğu gibi ülkemiz içinde önemli bir sorundur. Bu nedenle, hastane enfeksiyonlarının önlenmesinde en etkili ve en ucuz yol olan ‘El Hijyeni’ konusu ele alınmıştır. Hastane enfeksiyonlarını önlemede konu ile bağlantılı hemşirelerin en çok uyguladıkları veya bakım verdikleri invaziv girişimlere (Perferik İntravenöz Kateter Enfeksiyonlarının Önlenmesi, Santral Venöz Kateter Enfeksiyonlarının Önlenmesi, Üriner Kateter Enfeksiyonlarının Önlenmesi) ilişkin makaleler de sunulmuştur.

Ayrıca ataç konumuzu destekleyen Ventilatör Ilişkili Pnömoni (VİP) Risk Faktörleri, Önleme ve Hemşirelik Girişimleri, Ameliyathanede Cerrahi Alan Enfeksiyon Kontrolüne Güncel Yaklaşım, Sağlık Hizmeti İlişkili Enfeksiyonların Kontrolüne Yönelik Genel Önlemler, Sosyal Beceri Eğitimi Öğrenci Hemşirelerde Neden Önemlidir?  Kanıta Dayalı Uygulama: Pediatri Hemşireliği, Okul Sağlığı ve Okul Sağlığı Hemşireliği ve Hemşirelikte Lisans ve Lisansüstü Mezunların İşlevleri Arasındaki Farklılıklar başlıklarını taşıyan makaleler de siz okurlarımıza sunulmuştur.

Sağlık hizmetleri ile ilişkili enfeksiyonların kontrol edilebilir ve hatta önlenebilir olması nedeniyle Sağlıkla dergisinin bu sayısında ele aldığımız ‘Enfeksiyon Kontrolü’ temasının okurlarımıza katkıda bulunacağını düşünüyor, saygılarımı sunuyorum.

DOÇ. DR. DİLEK SARI