Sayı 19 - İÇİNDEKİLER

EDİTÖRÜMÜZDEN

Değerli Meslektaşlarımız, Okurlarımız ve Sevgili Öğrenciler,

Hemşirelikte Bakım İndikatörlerinin oluşturulmasında hasta ve çalışan güvenliği konuları etkili olmuştur. Sağlık bakım hizmetinin etkinliğinin ve verimliliğinin artırılması için bakım indikatörlerinin kullanılması zorunludur.  Bu indikatörler, doğru işlemlerin, doğru zamanda, doğru şekilde, doğru kişilere uygulanmasında kullanılacak çok önemli ölçme ve değerlendirme araçlarıdır. Böylece verilen hizmetin etkililiğinin, etkinliğinin ve verimliliğinin sürekli değerlendirilmesinde objektif bir ölçme aracı kullanılabilecek ve hizmetin kalitesinin sürekli geliştirilmesi sağlanabilecektir. Günümüzde bakım indikatörleri düşme riski, bası ülserleri,  hastane enfeksiyon hızları, batıcı ve delici alet yaralanmaları, tekrarlı yatış oranları, mortalite oranları,  hasta yatış sürelerinin değerlendirilmesi gibi pek çok alanda kullanılabilmektedir. Bunlar da verilen hizmetin nitelik ve niceliğinin şeffaf bir biçimde ortaya konmasında ve sonuçların izlenerek, hesap verebilirliğin ve ileriye yönelik iyileştirme çalışma ve planlamalarının yapılmasında yol gösterici olmaktadır. Bu nedenle bu ay ataç konumuz “Hemşirelikte Bakım İndikatörleri” olarak belirlenmiştir. Bu konuda sizlere ayrıntılı bilgi ataç editörümüz Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Dilek Sarı verecektir. 

Sevgi ve Saygılarımla.

 

Prof. Dr. Füsun TERZİOĞLUATAÇ EDİTÖRÜMÜZDEN

Değerli Okurlarımız,

Sağlık hizmetlerinde kalite kavramının vazgeçilmez unsurlarından birini standartların geliştirilmesi ve geliştirilen standartların uygulanması teşkil etmektedir. Ülkemizdeki hastanelerin gündeminde yer almaya başlayan kaliteli sağlık hizmet sunumu ve bunu sağlamaya yönelik ortaya konan sistem her geçen gün daha da geliştirilmektedir. Bu sistemin ana unsurlarından biri olan “Sağlıkta Kalite Standartları” hem hastanelerde oluşturduğu katma değer hem de hasta ve çalışan güvenliği boyutuyla sağladığı faydalar itibariyle önemli bir standart olarak karşımıza çıkmaktadır.

Bakım kalitesi ise, FloranceNightingale’in sağlık kalitesinde hemşirelerin rolünü tanımlaması ve hasta sonuçlarının ölçümü ile başlamıştır. Yıllar geçtikçe bakımda kalite ölçümü gelişmiştir. Son otuz yılda ise hemşirelik uygulamalarının temelini oluşturan kavramlar ve teorilerde büyük bir değişim ve dönüşüm olmuştur. Bu durum mali harcamaları kanıtlamak, uygulama ve hasta sonuçlarını geliştirmek için “hemşire ne yapar”ın miktarını belirleme ve ölçme gerekliliğini ortaya çıkarmıştır. Amerikan Hemşireler Birliği tarafından 1970’li yıllarda sağlık bakımında kalitenin değerlendirilmesi yapıldı. Amerikan Hemşireler Birliği, 1994 yılında“Hasta Güvenliği ve Kalite Girişimi”ni başlattı. Amerika Birleşik Devletleri genelinde, Amerikan Hemşireler Birliği tarafından finanse edilmiş bir dizi pilot çalışma ile hemşirelik ve kaliteli bakım arasındaki ilişki incelendi. Ulusal Kalite Forumu [NationalQuality Forum (NQF)] 2004 yılında, hemşirelik duyarlı bakımın değerlendirilmesinde kullanılmak üzere gönüllü ortak görüş standartları süreci yoluyla 15 ulusal standardı onayladı. Bu bağlamda, bu sayımızın ataç konusu “Hemşirelikte Bakım İndikatörleri” olarak belirlenmiştir. Keyifle okumanız dileğiyle.

 

 

Doç. Dr. Dilek SARI