Sayı 12 - İÇİNDEKİLER

EDİTÖRÜMÜZDEN

Dünya Sağlık Örgütü ve Dünya Bankasının Dünya Engellilik Raporu’na göre dünyada bir milyardan fazla engelli birey bulunduğu belirtilmektedir. Engelli bireyler doğrudan ilişkide bulundukları aileleriyle birlikte düşünüldüğünde engellilik konusu yaklaşık 10 milyon kişiyi doğrudan etkilemektedir. Engellilik, özürlülük kavramına göre zamanla düşüncelerde yumuşama ve esneklik sağlayabilen bir terim olarak kabul edilmektedir. Türkiye’de yapılan Özürlüler Araştırması’na göre engelliler birçok dezavantaja sahiptir. Engellilerin en önemli sorunları arasında; ekonomik alanda fırsat eşitsizliği ve emeklerinin karşılığını alamama, eğitim kısıtlılığı, tıbbi bakım ve rehabilitasyona ilişkin mevzuat ve hizmet yetersizliği, ayrımcı tutum ve davranışlar, toplumsal hizmetlere ve etkinliklere erişimi sınırlayan mimari ve çevresel engeller bulunmaktadır.

Sağlıkla dergimizin bu ay ataç konusu olarak “Engelli Birey” belirlenmiştir. Bu ataç konusuna yönelik Akdeniz Üniversitesi Çocuk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalından Doç. Dr. Emine Efe bizler ile değerli bilgilerini paylaşacaktır. Aynı zamanda hemşireliği ilgilendiren ve insanın tüm yaşam dönemleri ile ilişkili bulunan engellilik konusuna yönelik, kadın ve engellilik, yaşlı ve engellilik ve engelliliğin pek çok yönünü ilgilendiren sorularınıza yanıt bulacağınıza inanıyor, bu sayımıza katkıda bulunan tüm meslektaşlarımıza teşekkür ediyorum.

Sevgi ve Saygılarımla...
PROF. DR. FÜSUN TERZİOĞLUATAÇ EDİTÖRÜMÜZDEN

Değerli Okurlarımız,

Sağlıkla dergisinin Mayıs sayısında, sizlerle yeniden birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Dergimizin bu sayısındaki ataç konusunu, “Engelli Birey” olarak belirledik. Engellilik, bireylerin ve ailelerin kendi kontrolleri dışında karşılaştıkları bir yaşam durumu olup; bireyin doğuştan veya sonradan herhangi bir nedenle bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve/veya toplumsal yeteneklerini çeşitli düzeylerde kaybetmesi sonucunda toplumsal yaşama uyum sağlayamaması durumudur. Engellilik göreceli bir sosyal sorundur ve bu sorun gerek Türkiye’de gerekse dünya genelinde günden güne büyümektedir. Engelli bireylerin içinde bulundukları ruhsal durum, onların kendilerine bakış açılarını ve toplumla ilişkilerini önemli ölçüde etkilemekte; suçlama, aşağılık duygusu, öfke, inkar gibi duygular yaşamasına neden olmakta, bundan dolayı bazen tedavi ve rehabilitasyon süreci de gecikebilmektedir. Bu nedenle engelli birey ve ailesinin ihtiyaçlarını belirleme, bu doğrultuda onlara eğitim verme konusunda hemşirelere önemli görevler düşmektedir. Bu bağlamda “Engelliliğin Toplumsal Yaşamdaki Güçlükleri”, “Epilepsi Hastalığının Çocuk ve Aile Üzerindeki Psikososyal Etkileri”, “Zihinsel Yetersizliği Olan Çocuklarda İhmal ve İstismar”, “Zihinsel Yetersizlikten Etkilenmiş Çocuklara Geleneksel Yöntemle Tuvalet Kontrolü Kazandırma” ve “Akran Zorbalığı Açısından Riskli Bir Grup; Gelişimsel Yetersizliği Olan Çocuklar” başlıklarını taşıyan makaleler siz okurlarımıza sunulmuştur. Sağlıkla dergisinin bu sayısında ele aldığımız “Engelli Birey” temasının okurlarımıza katkıda bulunacağını düşünüyor, saygılarımı sunuyorum.

DOÇ. DR. EMİNE EFE