ÇOCUK GELİŞİMİ

ÇOCUK GELİŞİMİ

SUNUŞ/ÇOCUK GELİŞİMİ

Doğum öncesi dönemden başlayarak yaşamın sonuna kadar devam eden bir süreç olan gelişim, geniş bir zamanı kapsadığı için pek çok görüş ve kuramın oluşmasında etkili olmuştur.
İnsanın kapasitesini en üst düzeyde ortaya çıkarmasında ve böylece yaşam süreci içerisinde
kendini gerçekleştirme şansını bulabilmesinde sağlıklı bir gelişim süreci belirleyici bir rol oynamaktadır. Çocuk gelişimi normal gelişim gösteren (tipik), özel gereksinimli (atipik),
akut ve kronik hastalığı olan, korunmaya muhtaç, mülteci, sığınmacı, göçmen (riskli) 0-18 yaş grubu çocukların tüm gelişim alanları ile iletişim kurma ve öz bakım becerilerini kapsamaktadır. Çocukların içinde bulundukları gelişim dönemlerinin ve bu dönemlerdeki özelliklerinin, her alandaki gelişmelerinde etkili olacak ilkelerin bilinmesi ve bu ilkelerin uygulanması; çocukların gelişim alanlarının sağlıklı bir şekilde değerlendirilmesine, çocuk ve aile için gelişimsel müdahale/destek/eğitim programlarının hazırlanmasına ve uygulanmasına,
sağlıklı, mutlu, yaratıcı ve kendini gerçekleştirebilen bireyler yetiştirilmesine katkı sağlayabilecektir. Bu anlamda anne baba, çocuğun yakın çevresi, çocuğun gelişimine ve eğitimine yardımcı olan kişilerin, çocuk ile ilgili kurum ve kuruluşların çocuk gelişimi konusunda
bilgi sahibi olmasının çok önemli olduğu düşünülmektedir. Bu düşünceden hareketle
Çocuk Gelişimi kitabı gelişimsel tarama, değerlendirme ve tanılama ile tüm çocukların gelişimsel gereksinimlerini belirleyen, bu gereksinimler doğrultusunda bütüncül bir yaklaşım
ile çocuk ve aile için gelişimsel müdahale/destek/eğitim planları hazırlayan, uygulayan,
değerlendiren ve bunlarla ilgili hizmetler sunan ve gelişimsel izlem yapan; doğum öncesinden başlayarak bebeklik, ilk çocukluk (oyun çağ), orta çocukluk (okul dönemi) ve son çocukluk (ergenlik dönemi) dönemlerinde tüm çocuklara, ailelere, kurumlara, çocuk gelişimi alanında çalışan bireylere alan ile ilgili danışmanlık veren çocuk gelişimcilere ve çocuk gelişimci adaylarına katkıda bulunmak amacıyla hazırlanmıştır. Ayrıca Çocuk Gelişimi kitabının etkili öğrenme ortamlarının oluşturulması, en kısa zamanda ve en üst düzeyde eğitimleri gerçekleştirebilmesi açısından öğretmen ve öğretmen adayları ile kendi gelişim sürecini öğrenmek isteyen tüm bireylere de katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

Çocuk Gelişimi kitabında çocuk gelişimi doğum öncesinden itibaren ele alınmış ve her bir gelişim alanı ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. On dört bölümden oluşan Çocuk Gelişimi kitabında öncelikle çocuk gelişimine giriş yapılmış, sonrasında doğum öncesi ve doğum sonrası gelişim, beyin gelişimi, fiziksel gelişim, motor gelişim, duyusal gelişim, sosyal gelişim,
dil gelişimi, bilişsel gelişim, duygusal gelişim, kişilik gelişimi, ahlak gelişimi ve cinsel gelişim bölümleri ele alınarak irdelenmiştir.

Kitabın her bir bölümü kısaca aşağıda açıklanmıştır:

Çocuk Gelişimine Giriş Bölümünde; gelişim ile ilgili temel kavramlar, tarihsel süreç içerisinde
çocuğa bakış açısındaki değişimler, gelişim ilkeleri, gelişim süreçleri, dönemleri ve görevleri, gelişim alanları, çocuk gelişimi yaklaşımları ele alınmıştır.

Doğum Öncesi Gelişim Bölümünde; üreme sistemi, döllenme ve gebelik, doğum öncesi
gelişim dönemleri, doğum öncesi gelişimi etkileyen etmenler, doğum öncesinde geçici organlar, doğum öncesi diğer gelişimsel özellikler ve doğum konuları ele alınarak irdelenmiştir.

Doğum Sonrası Gelişim Bölümünde; yenidoğan dönemi, yenidoğan refleksleri, duyular, yenidoğanın değerlendirilmesi ve gözlemi ele alınmış, bebeklik dönemi, ilk çocukluk, orta çocukluk ve ergenlik (son çocukluk) dönemi üzerinde durulmuştur.

Beyin Gelişimi Bölümünde, beyin gelişiminin önemine, beynin temel yapısına, beyin loblarına, nörokonstrüktüvist yaklaşıma, beyin gelişim dönemlerine yer verilmiştir.

Duyusal Gelişim Bölümünde; duyusal gelişimin tanımı ve önemi, duyu, duyu organları ve özellikleri, duyular arası algı, duyu gelişimine beyin gelişiminin etkisi, uyaran eksikliği, duyuların değerlendirilmesi ve desteklenmesi üzerinde durulmuştur.

Fiziksel Gelişim Bölümünde; fiziksel gelişiminin tanımı ve önemi, fiziksel gelişim dönemleri,
fiziksel gelişimi etkileyen faktörler, fiziksel gelişimin değerlendirilmesi, fiziksel gelişimin desteklenmesi açıklanmıştır.

Motor Gelişim Bölümünde; motor gelişimin tanımı ve önemi, motor gelişimin tarihçesi,
motor gelişimin ilkeleri, motor gelişimle ilgili kavramlar, motor gelişim alanları, motor becerilerin sınıflandırılması, motor gelişimi etkileyen faktörler, motor gelişim dönemleri, hareket eğitimi ve spor konuları ele alınmıştır.

Bilişsel Gelişim Bölümünde, bilişsel gelişimin tanımı ve önemi, bilişsel gelişimle ilgili kavramlar, bilişsel gelişim kuramları, beyin ve bilişsel gelişim ele alınmıştır.

Dil Gelişimi Bölümünde; dilin tanımı ve önemi, dil edinim kuramları, dilin bileşenleri, dil gelişim dönemleri, dil gelişimini etkileyen etmenler, iki dillilik konularına yer verilmiştir.

Sosyal Gelişim Bölümünde; sosyal gelişimin tanımı ve önemi, sosyal gelişimle ilgili temel
kavramlar, sosyal gelişimle ilgili kuramlar, sosyal gelişimi etkileyen etmenler, sosyal gelişim dönemleri, sosyal gelişimin desteklenmesi konularına vurgu yapılmıştır.

Duygusal Gelişim Bölümünde; duygunun tanımı, duygu dilinin ortaya çıkması, duygusal
gelişim kuramları, duygusal gelişimin temelleri, mizaç, empati, bebeklikten çocukluğa duyguları ifade etme, ergenlik döneminde duyguları ifade etme, duygusal gelişimin desteklenmesi açıklanmıştır.

Kişilik Gelişimi Bölümünde; kişilik gelişimiyle ilgili temel kavramlar, kişilik gelişimi kuramları konularına yer verilmiştir.

Ahlak Gelişimi Bölümünde; ahlak kavramının tanımı ve önemi, ahlak gelişimiyle ilgili
kavramlar, ahlak gelişimini etkileyen faktörler, ahlak gelişimi dönemleri, ahlak gelişimi kuramları, kuramcıların ahlak gelişimi görüşleri, çocukların ahlak eğitiminde ebeveynlerin rolü, ahlak gelişimini desteklemeye yönelik öneriler konuları ele alınarak açıklanmıştır.

Cinsel Gelişim Bölümünde; cinsellik ve cinsel gelişim, cinsel gelişimi etkileyen faktörler, cinsel gelişim ile ilgili kuramlar, çocuklarda cinsel gelişim dönemleri, cinsiyet kalıp yargıları ve cinsiyet rolleri, cinsiyet kalıp yargısı olmayan çocuklar yetiştirme, cinsel eğitim konularına yer verilmiştir.

Çocuk Gelişim kitabının gelişimden vazgeçmeyen tüm bireylere yararlı olması dileğimle...

Prof. Dr. Neriman ARAL
Prof. Dr. Z. Fulya TEMEL

Hedefe yalnız çocukları yetiştirmekle ulaşamayız! Çocuklar geleceğindir.
Çocuklar geleceği yapacak adamlardır.
Mustafa Kemal ATATÜRK

16x24 cm., 1. Hamur Kağıt, Renkli, 400 sayfa
ISBN 978-605-9877-69-5

EDİTÖRLER
Prof. Dr. Neriman ARAL
Prof. Dr. Z. Fulya TEMEL
YAZARLAR
Prof. Dr. Arzu YÜKSELEN
Prof. Dr. Figen GÜRSOY
Prof. Dr. Neriman ARAL
Prof. Dr. Z. Fulya TEMEL
Doç. Dr. Arzu ÖZYÜREK
Doç. Dr. Şakire OCAK KARABAY
Dr. Öğr. Üyesi Aygen ÇAKMAK
Dr. Öğr. Üyesi Canan YILDIZ ÇİÇEKLER
Dr. Öğr. Üyesi Devlet ALAKOÇ PİRPİR
Dr. Öğr. Üyesi Haktan DEMİRCİOĞLU
Dr. Öğr. Üyesi Handan DOĞAN
Dr. Öğr. Üyesi H. Merve İMİR
Dr. Öğr. Üyesi Hatice YALÇIN
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet SAĞLAM
Dr. Öğr. Üyesi Nazan KAYTEZ
Dr. Öğr. Gör. Semra ŞAHİN
Dr. Arş. Gör. K. Büşra KAYNAK EKİCİ
Öğr. Gör. Burçin AYSU
Öğr. Gör. Gül KADAN
Arş. Gör. Burak ALDİŞ
Bil. Uzm. Damla PEKTAŞ