AİLE YAŞAM DÖNGÜSÜ

AİLE YAŞAM DÖNGÜSÜ

SUNUŞ/AİLE YAŞAM DÖNGÜSÜ
Aile, evrensel olarak toplumun temel ünitesidir. Aile yapısı, tek ebeveynli ve çift ebeveynli ailelerden daha karmaşık yapılara kadar değişen bir çeşitlilik gösterebilir. Aile içindeki ilişkiler, ailenin
içinde bulunduğu koşullar ve aileyi oluşturan bireylerin kişilik özellikleri, aile içindeki refahı doğrudan etkilemektedir. Sağlıklı toplumun sürdürülebilirliği ancak refah düzeyi yüksek aileler ile gerçekleşebilmektedir. Aile, özellikle Türk toplumunda geçmişten günümüze kutsal bir kurum olarak görülmektedir. Bu husus, Anayasanın 41. maddesinde “Aile Türk toplumunun temelidir” ifadesi ile de vurgulanmaktadır. Toplumsal değerlerin öğretildiği, yeni nesillere aktarıldığı, kişilik gelişiminin biçimlendirildiği sosyalizasyon sürecinin gerçekleştiği ilk kurum ailedir.

Konu olarak aileyi merkeze alan “Aile Yaşam Döngüsü” kitabı, on üç bölümden oluşmaktadır.
İlk bölümde ailenin tamını, özellikleri, türleri ve işlevleri hakkında bilgiler yer almaktadır. Geçmişten günümüze kadar Türk aile yapısında meydana gelen değişim ve dönüşüme, kuşaklararası
çatışma ve dayanışmaya ve çokkültürlü ailelere ikinci bölümde yer verilmiştir. Üçüncü bölümde aile ile ilgili kuramlar ayrıntılı biçimde irdelenmiştir. Hem bireyi hem de toplumu etkileyen aileyi ve işlevlerini anlamada önemli bir araç olan aile yaşam döngüsü dördüncü bölümde ele alınmıştır. Beşinci bölümde aile yaşam kalitesi ve belirleyicilerine, aile yaşam kalitesini etkileyen psikolojik iyi oluş kavramına değinilmiştir. Aile Yaşam Eğitimi bölümünde; aile yaşam eğitimi ile ilgili temel kavramlar, müdahale programları, yöntem ve yaklaşımlar ile Türkiye’de yürütülen aile eğitimi uygulamaları ele alınmıştır. Kitabın yedinci ve sekizinci bölümlerinde
çocuk yetiştirme tutumları, aile içi iletişim ve etkileşim konularına odaklanılmıştır. Aile içi ilişkileri olumsuz etkileyen unsurlardan biri olan aile içi yaşanan krizler, krizi tetikleyici etkenler, krizin etkileri, krizden sonra aile sistemi içinde oluşan değişiklikler, ailenin yeniden yapılanması ve ailede kriz eğitimi konuları dokuzuncu bölümde tartışılmıştır. Onuncu bölümde ailede yaşanan krizlere gösterilen tepkiler, krize müdahale aşamaları, krize müdahaleye ilişkin kuramlar, krizi yaşayan bireylere yardım ve bu bireylere kazandırılacak başa çıkma becerileri ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. Gelişimsel yaşam krizlerine on birinci bölümde, rastlantısal krizlere ise on ikinci bölümde yer verilmiştir. On üçüncü bölümde ise aile danışmanlığının tarihçesi, aile danışmanının eğitimi, nitelikleri ve görevleri, aile danışmanlığında kullanılan kuramlar, aile danışmanlığı süreçleri ve aile danışmanlığında etik hususlardan bahsedilmiştir.

Günümüzde aile sistemini anlatan, ailenin önemini ve etkili ailenin özelliklerini vurgulayan,
aile içinde yaşanan sorunları ve bu sorunlara çözüm önerileri sunan yazılı kaynaklara ihtiyaç
vardır. Bu ihtiyaca cevap verebilmek amacı ile hazırlanan bu kitabın aile üzerine çalışma yapan araştırmacılara, çocuk gelişimcilere, eğitimcilere, aileyle çalışan diğer profesyoneller ile bu mesleklere aday öğrencilere ve ailelere yararlı olacağını umut ediyoruz.

Aile Yaşam Döngüsü kitabının yazımında verdikleri değerli katkıdan ve işbirliklerinden dolayı,
Prof. Dr. Neriman ARAL’a, Prof. Dr. Gülsüm ÇAMUR DUYAN’a, Prof. Dr. Veli DUYAN’a, Prof. Dr. Emine ÖZMETE’ye, Doç. Dr. Sema BÜYÜKTAŞKAPU SOYDAN’a, Doç. Dr. Arzu ÖZYÜREK’e, Dr. Öğr. Üyesi Gökhan KAYILI’ya, Dr. Öğr. Üyesi Fatma Elif KILINÇ’a, Dr. Öğr. Üyesi Şermin METİN’e,
Dr. Öğr. Üyesi Sema ÖNGÖREN’e, Dr. Öğr. Üyesi Bülent ŞEN’e, Dr. Öğr. Üyesi Elif YILMAZ’a,
Öğr. Gör. Gül KADAN’a ve Dr. Enver DURUALP’e teşekkürlerimizi sunarız. Ayrıca kitabın basımını gerçekleştiren, büyük bir uyum ve düzen içinde çalışan Hedef CS Yayıncılık’a ve tüm çalışanlarına emeklerinden dolayı teşekkür ederiz.

Doç. Dr. Kezban TEPELİ
Doç. Dr. Ender DURUALP

16x24 cm., 1. Hamur Kağıt, Renkli, 224 sayfa
ISBN 978-605-9877-70-1

EDİTÖRLER
Doç. Dr. Kezban TEPELİ
Doç. Dr. Ender DURUALP
YAZARLAR
Prof. Dr. Emine ÖZMETE
Prof. Dr. Gülsüm ÇAMUR DUYAN
Prof. Dr. Neriman ARAL
Prof. Dr. Veli DUYAN
Doç. Dr. Arzu ÖZYÜREK
Doç. Dr. Ender DURUALP
Doç. Dr. Kezban TEPELİ
Doç. Dr. Sema BÜYÜKTAŞKAPU SOYDAN
Dr. Öğr. Üyesi Bülent ŞEN
Dr. Öğr. Üyesi Elif YILMAZ
Dr. Öğr. Üyesi Fatma Elif KILINÇ
Dr. Öğr. Üyesi Gökhan KAYILI
Dr. Öğr. Üyesi Sema ÖNGÖREN
Dr. Öğr. Üyesi Şermin METİN
Öğr. Gör. Gül KADAN
Dr. Enver DURUALP